1. Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij “CANDYCARD BVBA” zich verbindt in gevolge een bestelling. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing. Alleen wederzijds schriftelijk bedongen afwijkingen zijn geldig. Deze afwijkingen mogen echter in geen geval geïnterpreteerd worden door de klant als zijnde een algemene afwijking van de algemene voorwaarden toepasselijk op vroegere of toekomstige commerciële relaties. Door het enkele feit van de plaatsing van de bestelling wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden die op de documenten van de besteller vermeld staan zijn niet tegenstelbaar aan “CANDYCARD BVBA” . Het feit dat “CANDYCARD BVBA” één of andere clausule welke in haar voordeel gestipuleerd wordt in de huidige Algemene Voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van dit recht door “CANDYCARD BVBA” voor de koper om er zich op te beroepen. Mochten door wijzigingen in de wetgeving bepaalde clausules in deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig worden, brengt dit niet de nietigheid van de andere clausules of het geheel van de algemene verkoopsvoorwaarden met zich mee.


2. Prijzen

Onze prijzen voor goederen en forfaitaire diensten worden vermeld exclusief B.T.W. Onze prijsoffertes zijn gebaseerd op de invoerrechten en taksen, alsook de vracht en verzekeringspremies zoals vigerend op het ogenblik van levering. Elke verhoging van voormelde rechten, taksen en premies ingaand tussen de bestelling en levering zijn voor rekening van de koper. Dit geldt eveneens voor de respectieve BTW. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in offertes of in contracten vastgelegde prijzen mee.


3. Offertes en bestellingen

De offertes zijn slechts bindend nadat zij voor akkoord ondertekend zijn door de opdrachtgever of koper en bovendien teruggestuurd binnen de voorziene termijn. Elke bestelling verbindt de ondertekenaar hoofdelijk en onherroepelijk, behalve de uitzondering voorzien bij Wet. Het annuleren van een bestelling kan enkel binnen de drie dagen na bestelling, hetgeen een onherleidbare schadevergoeding met zich meebrengt van 33 % van de totaal voorziene aankoopsom.


4. Levering

De leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven, zonder verbintenis. Vervoer of verzendingen via om het even welk vervoermiddel, zelfs vrachtvrij, geschieden voor rekening en verantwoording van de klant. Goederen en diensten worden bij aflevering en afwerking op de plaats van levering en/of uitvoering aanvaard. Afleveringstermijnen zijn afhankelijk van de aanlevertermijn door onze leveranciers, en “CANDYCARD BVBA” aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor late afleveringstermijnen veroorzaakt door toeleveranciers. Laattijdige levering van goederen of diensten op een later tijdstip dan contractueel voorzien vanwege redenen die niet rechtstreeks aan “CANDYCARD BVBA” te wijten zijn, kan nooit een reden tot ontbinding of verbreking van de overeenkomst zijn, noch recht geven op enige schadevergoeding. Levering houdt geen eigendomsoverdracht in, enkel de volledige betaling van de integraal verschuldigde factuursom, eventuele kosten en interesten brengt eigendomsoverdracht mee. Eigen aan het drukkersbedrijf dient de koper te aanvaarden dat goederen een mogelijke afwijking vertonen van:

a) Het leveren van 5 tot 10 % minder of meer dan de bestelde hoeveelheid naarmate de grootte van de bestelling.

b) Lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid en zicht zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van de fabricatie.


5. Klachten

Alle geldige klachten in verband met de goederen, prestaties of factuurinhoud dienen binnen de drie dagen na leveringsdatum te geschieden per aangetekend schrijven. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer aanvaard. Geen terugzending wordt aanvaard zonder voorafgaand akkoord.


6. Betaling

Alle betalingen voor geleverde goederen of prestaties, gebeuren contant op het factuuradres, tenzij schriftelijk anders bedongen en wanneer een vervaldatum op de factuur vermeld staat. Bij niet-betaling van bestelde goederen, kan “CANDYCARD BVBA” zich het recht voorbehouden om de goederen in bewaarneming te houden tot de volledige betaling is ontvangen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. Eveneens behoudt “CANDYCARD BVBA” zich het recht voor bij niet-tijdige betaling om verdere leveringen van diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder nadrukkelijke aanmaning van harentwege. Betalingen mogen behoudens schriftelijke toestemming van de directie van “CANDYCARD BVBA” , niet gedaan worden in de hand van aangestelde of personeel van “CANDYCARD BVBA” . Het instellen van een klacht door de koper of besteller schorst zijn betalingverplichting niet op. Bij niet-betaling van huidige factuur, zal, zonder voorafgaande ingebrekestelling, het verschuldigd bedrag van rechtswege een interest van 12 % op jaarbasis dragen, waar elke begonnen maand voor een volledige telt. Bovendien, zonder nadeel aan het voorafgaand alinea en aan de rechten van de schuldenaar om uitstel van betaling te bekomen op grond van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek, gerechtelijke interesten en gerechtskosten niet inbegrepen, zal in geval van niet- of niet tijdige betaling, eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10 % van het bedrag van de factuur met een minimum van € 400,00,-Fr. verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding voor het nadeel voortvloeiende uit de laattijdige uitvoering van de verplichting van betaling en voor de buiten-gerechtelijke kosten die eraan verbonden zijn. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlinteresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art. 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. Wissels of elk ander middel van betaling brengen geen schuldvernieuwing mede en stellen geen afwijking voor de plaats van betaling en de bevoegdheid der Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Mechelen. Kosten voor het trekken van wissels worden door de koper of besteller gedragen. Bij gedeeltelijke betaling zal iedere afkorting in eerste instantie aangerekend worden op de kosten en interesten en pas nadien op de hoofdsom, overeenkomstig de art. 1254 en 1255 B.W. Door bijzondere overeenkomst toegestane kortingen gelden enkel en alleen voor facturen die contant betaald worden.


7. Intellectuele eigendom.

Intellectuele eigendom van “CANDYCARD BVBA”.

Met verwijzing naar de wetgeving op artistieke en intellectuele eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door “CANDYCARD BVBA” ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma’s enz.. ongeacht de gebruikte techniek, zijn uitsluitende eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Het afstaan of aanrekenen door “CANDYCARD BVBA” typografisch zowel als geïnformatiseerd zetwerk, clichés, flans, stenen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, softwareprogramma’s enz.. geeft geen eigendomsrechten aan de koper. De koper mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na de levering van het werk, de afgifte niet van eisen.

b Aansprakelijkheid van de cliënt voor de door hem voorgestelde vormen, logo’s en lay out

De besteller bezorgt de specificaties voor de vormen, logo’s en lay out modellen, schetsen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen van het eindproduct. De besteller is dan ook in eigen hoofde aansprakelijk voor alle overtredingen qua intellectuele rechten die er kunnen rusten op deze vormen, logo’s en lay out modellen, schetsen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen dewelke hij bestelt. De opdrachtgevers, de koper of tussenpersonen vrijwaren “CANDYCARD BVBA”voorbehoudloos tegen elke claim of vordering in rechte van hen zelf of derden wegens het overtreden van intellectuele rechten aangaande vormen, logo’s, lay outs modellen, schetsen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen van de eindproducten zoals geproduceerd door “CANDYCARD BVBA”.


8. Waarborgen, garanties, verzekeringen en aansprakelijkheid.

De waarborg die verkochte goederen dekt, beperkt zich uitsluitend tot deze uitgedrukt door de fabrikant of hoofdleverancier, binnen grenzen door dezen omschreven, en welke “CANDYCARD BVBA” ontlasten van elke aansprakelijkheid, zelfs deze van gewoon recht.


9. Bevoegde Rechtbanken

Alle geschillen over de interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen zullen beslecht worden volgens het Belgische recht door de bevoegde Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Mechelen.